Приказ 26 моз Украины

Содержание

Про затвердження Порядку підтвердження зв’язку зараження ВІЛ-інфекцією з виконанням працівником своїх професійних обов’язків

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.03.2015 № 148

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
03 квітня 2015 р.
за № 377/26822

Про затвердження Порядку підтвердження зв’язку зараження ВІЛ-інфекцією з виконанням працівником своїх професійних обов’язків

Відповідно до статті 22 Закону України «Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ», з метою забезпечення реалізації прав медичних та соціальних працівників, які заразилися ВІЛ-інфекцією внаслідок виконання професійних обов’язків, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) Порядок підтвердження зв’язку зараження ВІЛ-інфекцією з виконанням працівником своїх професійних обов’язків;

2) форму первинної облікової документації № 108-0 «Журнал реєстрації аварій при наданні медичної допомоги ВІЛ-інфікованим особам та роботі з ВІЛ-інфікованим матеріалом» та інструкцію щодо її заповнення.

2. Главу 3 Інструкції з профілактики внутрішньолікарняного та професійного зараження ВІЛ-інфекцією, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 25 травня 2000 року № 120, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 14 листопада 2000 року за № 820/5041, та додаток до неї виключити.

3. Департаменту медичної допомоги (С. Хотіна) в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра з питань європейської інтеграції Ю. Савка.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

О. Квіташвілі

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців
на національному рівні

Президент Національної академії наук України
академік НАН України

Президент Національної академії
медичних наук України

Голова Державної
регуляторної служби України

Перший заступник Голови
Державної служби України з питань праці

Перший заступник Міністра
соціальної політики України

О. Мірошниченко

Б.Є. Патон

А.М. Сердюк

К. Ляпіна

С. Дехтяренко

В. Мущинін

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
17.03.2015 № 148

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
03 квітня 2015 р.
за № 377/26822

ПОРЯДОК
підтвердження зв’язку зараження ВІЛ-інфекцією з виконанням працівником своїх професійних обов’язків

І. Загальні положення

1. Цей Порядок встановлює процедуру підтвердження зв’язку зараження ВІЛ-інфекцією з виконанням працівником своїх професійних обов’язків.

Процедура підтвердження зв’язку зараження ВІЛ-інфекцією з виконанням працівником своїх професійних обов’язків здійснюється за інформованою письмовою згодою працівника в довільній формі.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

аварія — безпосередній відкритий фізичний контакт з кров’ю чи біологічними матеріалами людини, забрудненими ними інструментарієм, обладнанням чи предметами внаслідок потрапляння їх на шкіру/слизову оболонку, під шкіру/слизову оболонку, який трапився при виконанні професійних обов’язків;

екстрена постконтактна профілактика (далі — ПКП) — медичний захід, спрямований на попередження розвитку ВІЛ-інфекції у працівників, які проводять діагностичні дослідження на ВІЛ-інфекцію, надають медичну допомогу та соціальні послуги людям, які живуть з ВІЛ, або контактують з кров’ю чи біологічними матеріалами людини, забрудненими ними інструментарієм, обладнанням чи предметами, та які зазнали безпосереднього відкритого фізичного контакту з ними, що передбачає надання першої допомоги, консультування і оцінку ризику інфікування ВІЛ, тестування на ВІЛ після отримання інформованої згоди і залежно від ступеня оціненого ризику проведення медикаментозної ПКП з наданням підтримки й подальшого медичного спостереження;

медикаментозна постконтактна профілактика (далі — МПКП) — проведення короткого курсу (28 днів) антиретровірусної терапії (далі — АРТ), спрямованого на попередження розвитку ВІЛ-інфекції;

джерело потенційного інфікування ВІЛ — кров чи біологічні матеріали людини, забруднені ними інструментарій, обладнання чи предмети, які містять або можуть містити вірус імунодефіциту людини;

режимна комісія — комісія, що утворюється в закладі охорони здоров’я, до повноважень якої належать здійснення контролю за безпекою щодо інфікування ВІЛ медичних працівників під час виконання ними професійних обов’язків та встановлення зв’язку зараження ВІЛ-інфекцією з виконанням працівником своїх професійних обов’язків.

Інші терміни у цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ».

3. Дія цього Порядку поширюється на працівників закладів охорони здоров’я, науково-дослідних установ та виробників біологічних препаратів для діагностики, лікування і профілактики ВІЛ-інфекції незалежно від форми власності та підпорядкування (далі — ЗОЗ, наукові установи, підприємства), які надають медичну допомогу, проводять лабораторні та наукові дослідження з проблем ВІЛ-інфекції, зайняті виробництвом біологічних препаратів для діагностики, лікування і профілактики ВІЛ-інфекції (далі — працівники) та підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» та обов’язковому страхуванню на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини при виконанні ними службових обов’язків відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 1998 року № 1642 «Про затвердження Порядку та умов обов’язкового страхування медичних працівників та інших осіб на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини під час виконання ними професійних обов’язків, а також на випадок настання у зв’язку з цим інвалідності або смерті від захворювань, зумовлених розвитком ВІЛ-інфекції, і переліку категорій медичних працівників та інших осіб, які підлягають обов’язковому страхуванню на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини під час виконання ними професійних обов’язків, а також на випадок настання у зв’язку з цим інвалідності або смерті від захворювань, зумовлених розвитком ВІЛ-інфекції».

4. Право на встановлення зв’язку зараження ВІЛ-інфекцією з виконанням працівником своїх професійних обов’язків покладається на режимну комісію ЗОЗ, наукових установ, підприємств.

5. Встановлювати остаточний діагноз щодо професійного захворювання у зв’язку із зараженням ВІЛ-інфекцією внаслідок аварії мають право спеціалізовані лікувально-профілактичні заклади, включені до переліку спеціалізованих лікувально-профілактичних закладів, які мають право встановлювати остаточний діагноз щодо професійних захворювань.

ІІ. Умови та порядок роботи режимної комісії

1. Усі випадки аварії підлягають розслідуванню режимною комісією, яка утворюється у ЗОЗ, науковій установі, на підприємстві згідно з наказом керівника у складі не менше п’яти осіб.

2. У своїй роботі режимна комісія керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України та цим Порядком.

3. До складу режимної комісії входять: голова (заступник головного лікаря, який згідно з розподілом функціональних обов’язків відповідає за охорону праці) та члени режимної комісії (керівники структурних підрозділів, лікар-інфекціоніст, спеціаліст з питань охорони праці або посадова особа, на яку роботодавцем покладено виконання функцій з охорони праці, представник первинної профспілки (а у разі відсутності профспілки — уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці)).

3.1. Голова режимної комісії вживає заходів щодо запобігання конфлікту інтересів членів режимної комісії.

3.2. Якщо член режимної комісії опиняється в ситуації, яка має або може бути сприйнята як така, що має ознаки конфлікту інтересів, він повинен повідомити про це голову режимної комісії перед початком її роботи.

3.3. Якщо інформація щодо конфлікту інтересів стала відома після прийняття рішення режимною комісією, таке рішення скасовується головою режимної комісії та призначається повторне засідання режимної комісії.

3.4. Перед початком роботи режимної комісії голова та члени режимної комісії підписують заяву щодо відсутності конфлікту інтересів, складену в довільній формі.

4. Працівник або уповноважена ним особа, яка представляє його інтереси, має право брати участь у засіданнях режимної комісії, висловлювати свої пропозиції, давати відповідні пояснення, у тому числі викладати в усній і письмовій формі особисту думку щодо обставин і причин аварії та одержувати від голови режимної комісії інформацію про її роботу.

5. До початку роботи режимної комісії керівник ЗОЗ, наукової установи, підприємства (за можливості) вживає заходів щодо збереження місця аварії, обмежує доступ до нього, а також до обстановки на робочому місці та обладнання, на момент аварії.

6. Режимна комісія зобов’язана:

1) одержати письмові пояснення працівника та інших осіб (за потреби) про обставини, за яких відбулася аварія;

2) обстежити місце, де відбулась аварія (у день аварії або в перший робочий день після дня настання аварії):

перевірити забезпечення робочих місць працівників відповідними засобами індивідуального захисту (їх наявність у необхідній кількості, справність, відповідність вимогам та призначенню) згідно з Переліком та нормативами застосування засобів індивідуального захисту працівниками, які проводять діагностичні дослідження на ВІЛ-інфекцію, надають медичну допомогу та соціальні послуги людям, які живуть з ВІЛ, або контактують з кров’ю чи біологічними матеріалами людини, забрудненими ними інструментарієм, обладнанням чи предметами, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 05 листопада 2013 року № 955, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20 листопада 2013 року за № 1978/24510;

перевірити відповідність умов праці працівника вимогам нормативно-правових актів з питань санітарного законодавства та законодавства про охорону праці;

3) перевірити, чи проводилась екстрена ПКП відповідно до вимог Порядку проведення екстреної постконтактної профілактики ВІЛ-інфекції у працівників при виконанні професійних обов’язків, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 05 листопада 2013 року № 955, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 листопада 2013 року за № 1980/24512 (далі — Порядок, затверджений наказом МОЗ України від 05 листопада 2013 року № 955);

4) оцінити ризики інфікування ВІЛ при аварії та контакті з потенційним джерелом інфікування ВІЛ під час виконання професійних обов’язків залежно від форми контакту, кількості небезпечного біологічного матеріалу та перевіряти дані Реєстраційної карти випадку контакту, пов’язаного з виконанням професійних обов’язків, особи з кров’ю чи біологічними матеріалами людини, забрудненими ними інструментарієм, обладнанням чи предметами та проведення постконтактної профілактики ВІЛ-інфекції (конфіденційна інформація) (форма № 108-2/о), затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22 травня 2013 року № 410, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06 червня 2013 року за № 902/23434;

5) перевірити дотримання посадовими особами та працівником вимог нормативно-правових актів з питань санітарного законодавства, законодавства про охорону праці та посадових обов’язків;

6) перевірити дані про проходження працівником навчання, інструктажів з охорони праці та перевірки знань щодо безпечного виконання робіт під час виконання професійних обов’язків;

7) перевірити внесення записів до Журналу реєстрації аварій при наданні медичної допомоги ВІЛ-інфікованим особам та роботі з ВІЛ-інфікованим матеріалом (форма № 108-0) та проаналізувати дані щодо таких випадків;

8) отримати та проаналізувати довідки про обстеження на антитіла до ВІЛ, проведене протягом п’яти днів після аварії:

при негативному результаті підтверджувальних досліджень на наявність антитіл до ВІЛ — «Довідку № __ про негативні результати підтверджувальних досліджень на наявність антитіл до ВІЛ» (форма № 503-8/0);

при позитивному результаті підтверджувальних досліджень на наявність антитіл до ВІЛ — «Довідку № __ про результати підтверджувальних досліджень на наявність антитіл до ВІЛ» (форма № 503-9/0);

при невизначеному (сумнівному) результаті підтверджувальних досліджень на наявність серологічних маркерів ВІЛ — «Довідку № ____ про результат підтверджувальних досліджень на наявність серологічних маркерів ВІЛ» (форма № 503-10/0);

при результаті дослідження на наявність антитіл до ВІЛ з використанням швидких тестів — «Довідку № ___ про результат досліджень на наявність антитіл до ВІЛ з використанням швидких тестів» (форма № 503-5/о), затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21 грудня 2010 року № 1141, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14 березня 2011 року за № 319/19057 (далі — наказ МОЗ України від 21 грудня 2010 року № 1141);

9) порушити перед керівником ЗОЗ, наукової установи, підприємства клопотання про проведення додаткових лабораторних досліджень, випробувань та інших робіт, необхідних для всебічного і об’єктивного розслідування (за необхідності);

10) встановити обставини і причини, що призвели до аварії, осіб, які допустили порушення вимог нормативно-правових актів з питань охорони праці, а також розробити заходи щодо запобігання таким випадкам;

11) провести аналіз документів, зазначених у підпунктах 1, 3, 4, 6, 7 цього пункту, протягом п’яти робочих днів та скласти акт розслідування випадку контакту із джерелом потенційного інфікування ВІЛ, пов’язаного з виконанням професійних обов’язків, за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку у трьох примірниках (для режимної комісії, працівника та керівника його структурного підрозділу).

До акта розслідування випадку контакту із джерелом потенційного інфікування ВІЛ, пов’язаного з виконанням професійних обов’язків, додаються довідки про обстеження на антитіла до ВІЛ, які проводилися протягом п’яти днів після аварії та протягом клінічного спостереження за працівником згідно із вимогами Порядку, затвердженого наказом МОЗ України від 05 листопада 2013 року № 955 (при негативному результаті підтверджувальних досліджень на наявність антитіл до ВІЛ — форма № 503-8/0, при позитивному результаті підтверджувальних досліджень на наявність антитіл до ВІЛ — форма № 503-9/0, при невизначеному (сумнівному) результаті підтверджувальних досліджень на наявність серологічних маркерів ВІЛ — форма № 503-10/0, при результаті дослідження на наявність антитіл до ВІЛ з використанням швидких тестів — форма № 503-5/0, затверджені наказом МОЗ України від 21 грудня 2010 року № 1141).

IІІ. Прийняття рішення про зв’язок зараження ВІЛ-інфекцією з виконанням працівником своїх професійних обов’язків

1. На підставі акта розслідування випадку контакту із джерелом потенційного інфікування ВІЛ, пов’язаного з виконанням професійних обов’язків, та довідок, що до нього додаються, зазначених у підпункті 11, а також даних, зазначених у підпунктах 4 та 7 пункту 6 розділу ІІ цього Порядку, режимною комісією складається висновок про зв’язок зараження ВІЛ-інфекцією з виконанням працівником своїх професійних обов’язків за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку.

2. Рішення про підтвердження зв’язку зараження ВІЛ-інфекцією з виконанням працівником своїх професійних обов’язків приймається режимною комісією через три, шість та дванадцять місяців за наявності довідки про позитивний результат підтверджувальних досліджень на наявність антитіл до ВІЛ (форма № 503-9/0) та обов’язкової наявності довідок про негативний результат попередніх (з моменту аварії) підтверджувальних досліджень на наявність антитіл до ВІЛ (форма № 503-8/0) та консультаційного висновку спеціаліста (форма № 028/о), затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 лютого 2012 року № 110, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 661/20974.

3. На підставі довідки (форма № 503-9/0), яка вказує на позитивний результат підтверджувальних досліджень на наявність антитіл до ВІЛ у зразку крові, взятої протягом п’яти днів після аварії, рішення про зв’язок зараження ВІЛ-інфекцією з виконанням працівником своїх професійних обов’язків режимною комісією не приймається.

4. Висновок про зв’язок зараження ВІЛ-інфекцією з виконанням працівником своїх професійних обов’язків на підставі довідок про негативний результат підтверджувальних досліджень на наявність антитіл до ВІЛ (форма № 503-8/0) через три, або шість, або дванадцять місяців після аварії не складається.

5. Висновок про зв’язок зараження ВІЛ-інфекцією з виконанням працівником своїх професійних обов’язків складається режимною комісією у трьох примірниках (по одному примірнику режимній комісії, працівнику та спеціалізованому лікувально-профілактичному закладу, включеному до переліку спеціалізованих лікувально-профілактичних закладів, які мають право встановлювати остаточний діагноз щодо професійних захворювань) за інформованою письмовою згодою працівника в довільній формі.

6. Уся інформація, яка використовується при підготовці висновку про зв’язок зараження ВІЛ-інфекцією з виконанням працівником своїх професійних обов’язків, є конфіденційною.

Директор Департаменту
медичної допомоги

С. Хотіна

Додаток 1
до Порядку підтвердження зв’язку
зараження ВІЛ-інфекцією з виконанням
працівником своїх професійних обов’язків
(підпункт 11 пункту 6 розділу IІ)

АКТ
розслідування випадку контакту із джерелом потенційного інфікування ВІЛ, пов’язаного з виконанням професійних обов’язків

Додаток 2
до Порядку підтвердження зв’язку
зараження ВІЛ-інфекцією з виконанням
працівником своїх професійних обов’язків
(пункт 1 розділу IІI)

ВИСНОВОК
про зв’язок зараження ВІЛ-інфекцією з виконанням працівником своїх професійних обов’язків

Наказ МОЗ № 148 від 26 січня 2018 року «Про затвердження Примірного табеля матеріально-технічного оснащення закладів охорони здоров’я та фізичних осіб — підприємців, які надають первинну медичну допомогу»

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

26 січня 2018 року № 148

Про затвердження Примірного табеля матеріально-технічного оснащення закладів охорони здоров’я та фізичних осіб — підприємців, які надають первинну медичну допомогу

Відповідно до статті 35-1 та частини шостої статті 14-1 Основ законодавства України про охорону здоров’я, абзацу тринадцятого підпункту 8 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267,

НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Примірний табель матеріально-технічного оснащення закладів охорони здоров’я та фізичних осіб — підприємців, які надають первинну медичну допомогу.
  2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства охорони здоров’я України від 27.12.2013 № 1150 «Про затвердження Примірного табеля матеріально-технічного оснащення Центру первинної медичної (медико-санітарної) допомоги та його підрозділів».
  3. Міністру охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити виконання цього наказу.
  4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Лінчевського О. В.

В. о. Міністра
У. Супрун

Наказ, що втратив чинність:

Примірний табель оснащення центрів ПМСД. Наказ МОЗ України № 1150

Продовження.

Наказ та додаток до нього можна завантажити в форматі PDF за цим посиланням:

Примірний табель матеріально-технічного оснащення закладів охорони здоров’я та фізичних осіб – підприємців, які надають первинну медичну допомогу

Якщо Ви бажаєте подивитись текст наказу на сторінці МОЗу тоді Вам сюди:

МОЗ України

В кінці сторінки — відео

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України 26.01.2018№ 148

Примірний табель матеріально-технічного оснащення закладів охорони здоров’я та фізичних осіб – підприємців, які надають первинну медичну допомогу

І. Основний список

Найменування обладнання , устаткування та засобів

Кількість одиниць
На 1 надавача ПМД На 1 кабінет надання ПМД На 1 лікаря з надання ПМД На 1 молодшого спеціаліста з медичною освітою
Ваги для дітей 1
Ваги для дорослих 1
Ростомір 1
Медична вимірювальна стрічка (рулетка) 1 1
Стетофонендоскоп 1 1
Термометр (для вимірювання температури тіла), в тому числі цифровий або інфрачервоний 1 1
Тонометр з малими, середніми і великими манжетами 1 1
Пульсоксиметр портативний 1
Отоофтальмоскоп 1
Медичний ліхтарик 1 1
Електрокардіограф 1
Пікфлуометр 1
Молоточок неврологічний 1
Таблиці для перевірки гостроти зору 1
Апарат визначення рівня глюкози крові у комплекті (глюкометр, смужки, одноразові ланцети, одноразові рукавички) 1 1
Центрифуга 1
Набір лікарських засобів та медичних виробів для надання медичної допомоги при невідкладних станах 1 1
Одноразові малі хірургічні набори та одноразові інструменти для огляду Відповідно до розрахованих потреб
Розхідні матеріали одноразового використання: шпателі, оглядові рукавички, рушники паперові, серветки (в тому числі вологі), одноразові простирадла для кушетки, шприці, катетери, вакуумні пробірки (вакутайнери), стерильний перев’язувальний матеріал тощо Відповідно до розрахованих потреб
Контейнери: для інструментарію, витратних матеріалів тощо Відповідно до розрахованих потреб
Швидкі тести: вагітність, тропоніни, ВІЛ, вірусні гепатити тощо Відповідно до розрахованих потреб
Сумка лікаря/медсестри 1 1
Сумка-холодильник з набором акумуляторів холоду 1
Холодильник для зберігання лікарських засобів 1 і більше
Кушетка, в тому числі кушетка-трансформер (гінекологічне крісло) 1
Шафа для зберігання лікарських засобів та медичних виробів 1
Сповивальний столик (для зали очікування) 1
Офісні меблі: столи для персоналу, стільці та (або) крісла для кабінетів і зал очікувань, шафи для документів і одягу, сейфи тощо Відповідно до кількості робочих місць персоналу та кількості пацієнтів
Комп’ютерне обладнання: комп’ютер з операційною системою та доступом до мережі Інтернет, багатофункціональний пристрій (або принтер + сканер) Відповідно до кількості робочих місць персоналу
Спеціальне (прикладне) програмне забезпечення для ПМД Відповідно до кількості робочих місць персоналу
Канцелярське приладдя, витратні матеріали для комп’ютерного обладнання (папір, картриджі тощо) Відповідно до розрахованих потреб
Автомобіль легковий повнопривідний (підсилювач керма та гальм) або легковий (підсилювач керма та гальм) 1
Транспортний засіб (мотоцикл, квадроцикл, мотороллер) або велосипед 1
ІІ. Додатковий список (застосовується за умови комплектності основного списку та відповідно до наявних потреб)
Спірометр 1
Небулайзер 1
Мікроскоп Відповідно до кількості робочих місць персоналу лабораторії

Гематологічний аналізатор 1
Біохімічний аналізатор 1
Лабораторний посуд, дозатори, витратні матеріали Відповідно до кількості робочих місць персоналу лабораторії
Освітлювач переносний безтіньовий 1
Стіл для інструментів, мобільний 1
Холодильник для зберігання вакцин 1 і більше
Сповивальний столик 1
Ширма 1
Ноші медичні 1
Крісло-каталка 1
ІІІ. Обладнання для надання медичних послуг із застосуванням телемедицини
Загальна оглядова цифрова камера (автофокус, цифровий зум, поляризаційний фільтр, автобаланс білого)
Набір цифрових «скопічних» систем із генератором світла (дерматоскоп, офтальмоскоп, отоскоп, назо-фарингоскоп, сінускоп, кольпоскоп)
Інтерактивний цифровий стетоскоп 1
Монітор життєво-важливих показників із цифровим інтерфейсом (АТ, термометрія, пульсоксиметрія)
12-канальний електрокардіограф з цифровим інтерфейсом

Примітки:

  • Критерієм вибору конкретних моделей електронного обладнання має бути можливість запису та (або) передачі отриманих результатів в електронному вигляді для використання, в тому числі в телемедицині, наявність в комплекті необхідного програмного забезпечення, а також можливість проведення навчання медичних працівників (за необхідності).
  • У комплекті з витратними (одноразовими) матеріалами.
  • У разі організації пункту забору крові для аналізів і забезпечення логістичних потреб.
  • Замість одноразових малих хірургічних наборів та одноразових інструментів для огляду можуть використовуватися багаторазові малі хірургічні набори та багаторазові інструменти для огляду за умови наявності стерилізатора.
  • Для організації медичного обслуговування пацієнтів за місцем проживання (перебування). Кількість може бути меншою і визначається необхідністю забезпечити можливість надання окремих послуг ПМД за місцем проживання (перебування) пацієнтів. Визначення типу автомобіля (з повним приводом або без такого) залежить від стану доріг. При плануванні закупівель необхідно враховувати додаткові витрати: оплата водія, страховка, реєстрація, паливо, технічне обслуговування тощо. Допускається використання альтернативних варіантів: оренда, лізинг тощо.
  • При потребі організації надання окремих послуг ПМД за місцем проживання (перебування) пацієнтів, зокрема у сільській місцевості та в міських умовах малоповерхової забудови.

В.о. директора Медичного департаменту А.О. Гаврилюк

Тренінг: Табель матеріально-технічного оснащення: розрахунки та планування

Про внесення змін до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України

Відповідно до підпункту 8 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року N 267, з метою вдосконалення звітності з питань охорони здоров’я

НАКАЗУЮ:

1. Унести до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 14 лютого 2012 року N 110 «Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров’я незалежно від форми власності та підпорядкування», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за N 661/20974, такі зміни:

1) у підпункті 1.34 пункту 1 слово «хворих» замінити словом «пацієнтів»;

2) форму первинної облікової документації N 074/о «Журнал реєстрації амбулаторних хворих» та Інструкцію щодо заповнення форми первинної облікової документації N 074/о «Журнал реєстрації амбулаторних хворих», зареєстровану в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за N 694/21007, викласти у новій редакції, що додаються.

2. Унести до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 28 липня 2014 року N 527 «Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров’я, які надають амбулаторно-поліклінічну допомогу населенню, незалежно від підпорядкування та форми власності», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 серпня 2014 року за N 959/25736, такі зміни:

1) підпункт 2 пункту 1 викласти в такій редакції:

«2) форму первинної облікової документації N 039/о «Відомість обліку відвідувань пацієнтів» та Інструкцію щодо її заповнення;»;

2) форму первинної облікової документації N 039/о «Відомість обліку відвідувань у поліклініці (амбулаторії), диспансері, центрі первинної медико-санітарної допомоги, консультації, вдома» та Інструкцію щодо заповнення форми первинної облікової документації N 039/о «Відомість обліку відвідувань у поліклініці (амбулаторії), диспансері, центрі первинної медико-санітарної допомоги, консультації, вдома», зареєстровану в Міністерстві юстиції України 13 серпня 2014 року за N 960/25737, викласти у новій редакції, що додаються.

3. Визнати такими, що втратили чинність, форми первинної облікової документації та інструкції щодо їх заповнення згідно з переліком, що додається.

4. Медичному департаменту забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Міністру охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, керівникам інших центральних органів виконавчої влади, у сфері управління яких перебувають заклади охорони здоров’я, забезпечити впровадження зазначених форм та інструкцій щодо їх заповнення.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Лінчевського О. В.

7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

В. о. Міністра

У. Супрун

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров’я України
14 лютого 2012 року N 110
(у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України
від 26 січня 2018 року N 157)

Найменування міністерства, іншого органу виконавчої
влади, підприємства, установи, організації, до сфери
управління якого (якої) належить ліцензіат
_____________________________________________
_____________________________________________

Найменування та місцезнаходження (повна поштова
адреса) ліцензіата, де заповнюється форма
_____________________________________________

Код за ЄДРПОУ |__|__|__|__|__|__|__|__|

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Форма первинної облікової документації

N 074/о

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОЗ України
|__|__|__|__|__|__|__|__| N |__|__|__|__|

ЖУРНАЛ
реєстрації амбулаторних пацієнтів

за ____ рік

Почато «___» ____________ 20__ року Закінчено «___» _________ 20__ року

Прізвище, ім’я, по батькові лікаря / молодшого спеціаліста з медичною освітою
____________________________________________________________________________________

Спеціальність лікаря / молодшого спеціаліста з медичною освітою
_____________________________________________________________________________________

Місце провадження медичної практики:
місто — 1; село — 2; гірський населений пункт — 3

N з/п

Дата відвідування

Відвідування (первинне — 1; повторне — 2; завершення епізоду — 3)

Вид консультації
(амбулаторно — 1;
вдома — 2;
по телефону — 3)

Прізвище, ім’я, по батькові пацієнта

Стать

Дата народ-
ження

Номер телефону пацієнта

Причина звернення
(код згідно з ІСРС-2-Е)

Код діагнозу (згідно з ІСРС-2-Е для первинної медичної допомоги та згідно з МКХ-10 для вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги)

Код процесу згідно з ІСРС-2-Е (обстеження, лікування, направлення, видача довідки тощо)

Пільгова категорія

В. о. директора
Медичного департаменту

А. Гаврилюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров’я України
14 лютого 2012 року N 110
(у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України
від 26 січня 2018 року N 157)

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
15 лютого 2018 р. за N 182/31634

Інструкція
щодо заповнення форми первинної облікової документації N 074/о «Журнал реєстрації амбулаторних пацієнтів»

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації N 074/о «Журнал реєстрації амбулаторних пацієнтів» (далі — форма N 074/о).

2. Форма N 074/о заповнюється медичним персоналом (лікарями, молодшими спеціалістами з медичною освітою) всіх спеціальностей, які ведуть самостійний амбулаторний прийом і відвідування пацієнтів удома, в амбулаторіях, кабінетах, поліклініках, поліклінічних відділеннях лікарень усіх профілів (у тому числі психіатричних і наркологічних), міських і сільських, які обслуговують населення (дорослих віком 18 років і старше та дітей віком 0 — 17 років включно), диспансерах усіх профілів, жіночих консультаціях пологових будинків та самостійних диспансерних і поліклінічних відділеннях науково-дослідних інститутів, у центрах первинної медико-санітарної допомоги, фельдшерсько-акушерських пунктах, лікарських і фельдшерських пунктах охорони здоров’я, травмпунктах та у приймальних відділеннях закладів охорони здоров’я, що надають стаціонарну допомогу, щодо амбулаторних пацієнтів, які звернулись за допомогою.

3. На титульній сторінці форми N 074/о зазначаються прізвище, ім’я, по батькові, спеціальність медичного персоналу (лікаря / молодшого спеціаліста з медичною освітою), а також місце провадження медичної практики.

При визначенні місця провадження медичної практики слід враховувати адміністративно-територіальний устрій, а також особливості населених пунктів, яким надано статус гірських відповідно до Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні».

4. У графах 1, 2 вказуються номер за порядком запису та дата (число, місяць) відвідування.

5. У графі 3 ставиться відмітка про відвідування: первинне — 1 (якщо пацієнт вперше звертається до лікаря з цією проблемою/захворюванням), повторне — 2 (якщо це не перше звернення пацієнта з цією проблемою/захворюванням до лікаря); завершення епізоду медичної допомоги — 3 (якщо пацієнт вже відвідував лікаря, одужав і це його останній візит із цією проблемою/захворюванням).

6. У графі 4 вказується вид консультації: амбулаторно, в умовах закладу охорони здоров’я — 1, вдома у пацієнта — 2, консультація телефоном або іншими засобами комунікації — 3.

7. У графах 5 — 8 зазначаються паспортні дані (прізвище, ім’я, по батькові) пацієнта, стать (чоловіча, жіноча), дата (число, місяць, рік) народження для ідентифікації пацієнта та номер телефону для контакту.

8. У графі 9 вказується код причини звернення пацієнта згідно з Міжнародною класифікацією первинної медичної допомоги ICPC-2-E (далі — ICPC-2-E), україномовний варіант якої затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 04 січня 2018 року N 13 «Про деякі питання застосування Україномовного варіанту Міжнародної класифікації первинної медичної допомоги (ICPC-2-E)».

9. У графі 10 вказується код діагнозу згідно з ICPC-2-E (для первинної медичної допомоги) та згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров’я Десятого перегляду (МКХ-10) (для вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги).

10. У графі 11 зазначають код(и) процесу(ів) згідно з ICPC-2-E (обстеження, призначення лікування, направлення, видача довідки тощо).

Медичний персонал, який надає вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу, не заповнює графи 9, 11.

11. У графі 12 зазначається пільгова категорія пацієнта, а саме інвалід війни — 1; учасник війни — 2; учасник бойових дій — 3; особа, яка належить за пільгами до ветеранів війни — 4; інвалід — 5; учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС — 6; евакуйований із зони відчуження — 7; особа, яка проживає на території зони радіоекологічного контролю — 8; дитина, яка народилась від батьків, що віднесені до 1 — 3 категорій осіб, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, із зони відчуження, а також відселені із зон безумовного (обов’язкового) і гарантованого добровільного відселення — 9; інша пільгова категорія — 10.

12. Дані форми N 074/о щодо числа відвідувань використовуються при заповненні форми первинної облікової документації N 039/о «Відомість обліку відвідувань пацієнтів», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я від 28 липня 2014 року N 527 «Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров’я, які надають амбулаторно-поліклінічну допомогу населенню, незалежно від підпорядкування та форми власності», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13 серпня 2014 року за N 959/25736 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України від 26 січня 2018 року N 157).

13. Строк зберігання форми N 074/о — 5 років.

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *